Regulamin Sprzedaży Premiowej

„Wzorniki i kombinezony czekają na Ciebie
w Centrum Dekoral Professional”

 

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Organizatorem Promocji dla firm, prowadzonej pod nazwą „Wzorniki i kombinezony czekają na Ciebie
  w Centrum Dekoral Professional” (dalej „Promocja”) jest PPG Deco Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000068982 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 932708766, NIP 895-17-60-602; posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 356.000.000,00 zł (dalej „Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakup produktów dostępnych w sieci sprzedaży Centrów Dekoral Professional marek biorących udział w Promocji, tj. Dekoral Professional, Sigma Coatings, PPG Protective & Marine Coatings, ProGold (dalej „Produkty promocyjne”).
 3. Sprzedaż Produktów promocyjnych prowadzona będzie od dnia 08.2020 r. do dnia 30.09.2020 lub do wyczerpania zapasu nagród oferowanych w Promocji. Organizator nie gwarantuje dostępności towarów we wszystkich punktach sprzedaży we wskazanym powyżej okresie.
 4. Promocja prowadzona jest w sieci sprzedaży Centrum Dekoral Professional i na platformie internetowej B2B pod adresem sklepcentrumdekoral.ppgnet.com. Lista sklepów Centrum Dekoral Professional biorących udział w Promocji stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 

Uczestnicy Promocji
§ 2

 1. Uczestnikiem Promocji mogą być jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 kc (dalej „Uczestnik”).
 2. W Promocji mogą wziąć jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalnością gospodarczą, będące zarejestrowanymi klientami Centrum Dekoral Professional.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodziny tych osób. Za członków rodziny tych osób uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warunki uczestnictwa w Promocji
§3

 1. W celu udziału w Promocji, Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji dokonać zakupów Produktów promocyjnych o wartości minimum 1500 zł netto, po uwzględnieniu indywidualnych rabatów przysługujących Uczestnikowi, w Centrach Dekoral Professional.
 2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.

 

Zasady przyznawania nagród w Promocji
§4

 1. Nagrodami w promocji są do wyboru:
  1. W przypadku zakupu, po uwzględnieniu indywidualnych rabatów przysługujących Uczestnikowi, o wartości 1500,00-2999,99 zł netto:
   1. Kombinezon malarski z koszulką za 1 zł netto
   2. Wzornik kolorów Voice of Colour za 2 zł netto.
  2. W przypadku zakupu, po uwzględnieniu indywidualnych rabatów przysługujących Uczestnikowi, o wartości powyżej 3000,00 zł:
   1. 2x Kombinezon malarski z koszulką za 4 zł netto
   2. Wzornik kolorów Voice of Color za 2 zł netto
   3. Kombinezon malarski z koszulką za 1 zł netto i wzornik kolorów Voice of Colour za 1 zł netto
 1. Każdy nowo zarejestrowana firma, nie dokonująca wcześniej zakupów w sieci sprzedaży Centrów Dekoral Professional, w czasie trwania Promocji jest uprawiona do skorzystania z rabatu w wysokości 30% wartości zakupów produktów marek biorących udział w Promocji.
 2. Przyznanie nagród w Promocji nastąpi na podstawie faktur zakupów produktów promocyjnych dokonanych przez Uczestników w trakcie trwania Promocji.
 3. Odbiór nagrody nastąpi w Centrum Dekoral Professional, przypisanym do Uczestnika.
 4. Uczestnik może uzyskać, w czasie trwania Promocji, każdą z nagród jednorazowo, pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa określonych w § 3 niniejszego regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych albo niepełnych danych, a także w przypadku niespełnienia przez Uczestnika innych warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku nagroda przyznana zostanie następnemu Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w § 3.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną bądź na równowartość pieniężną.
 7. Nagrody przyznawane będą do wyczerpania zapasów w stosunku do pierwszeństwa zakupu. O pierwszeństwie zakupu decyduje data dokonania zakupu.
 8. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 9. Uczestnik jest obowiązany do pisemnego pokwitowania odbioru nagrody.
 10. W przypadku niewydania nagrody do dnia zakończenia Promocji, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu, staje się ona własnością

 

Reklamacje
§ 5

 1. Reklamacje mogą być składane w terminie od 14 dni od daty zakończenie promocji. O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego, przy czym reklamacje wysłane w terminie, ale doręczone Organizatorowi po 14 dniach od daty zakończenie promocji nie będą uwzględniane.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem nazwy Promocji.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwę i NIP firmy oraz dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy roszczenie oraz treść reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji nastąpi w terminie 10 dni od doręczenia reklamacji, nie później jednak niż 30 dni od daty zakończenia Promocji.

Dane osobowe
§6

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest PPG Deco Polska sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Administrator”)
 2. Dane osobowe uczestników Promocji, zawarte także w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. organizacji Promocji i wydania Nagrody,
  2. rozpatrywania reklamacji, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie prawidłowości wykonania Promocji,
  3. archiwizacji dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przesłanki obowiązku prawnego,
  4. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora (na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Organizatora,
  5. W celu przesyłania mailem informacji handlowych, marketingowych i informacyjnych przez Organizatora, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.)*
 3. Przekazanie Organizatorowi przez uczestnika Promocji jego danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (oznaczonych gwiazdką) jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia wydania Nagrody. Brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi Promocji otrzymania Nagrody. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe uczestnika Promocji będą przekazane:
  1. organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  2. innym podmiotom w celu realizacji Promocji, w tym m.in. wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonywania obowiązków Organizatora lub Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi, systemów informatycznych i/lub serwisu www lub wsparcia prawnego i księgowego.
 5. Uczestnikowi Promocji wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Firmę przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Promocji powinny być kierowane na adres Administratora.

Postanowienia końcowe
§7

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie dla Uczestników na stronie internetowej www.centrumdekoral.pl, przez cały czas trwania Promocji.
 2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu, mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

aktualizacja 07.09.2020

Załącznik nr 1

Lista sklepów Centrum Dekoral Professional biorących udział w Promocji stanowi załącznik do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Zakupy za 1500 zł + kombinezon lub wzornik VoC”:

 

Miasto

Adres

Białystok ul. Antoniukowska 54a
Bielsko-Biała ul.Piekarska 20
Bydgoszcz ul. Towarowa 36
Bytom ul. Zabrzańska 9a
Częstochowa ul. Łódzka 52
Gdańsk ul.Droszyńskiego 15
Gdynia ul. Łużycka 1B
Gliwice ul. Pszczyńska 114
Gorzów Wlkp ul.Myśliborska 19
Kalisz  ul.Podmiejska 22
Katowice ul. Bocheńskiego 56
Kielce ul. Wincentego Witosa 65
Koszalin ul.Morska 2
Kowale ul. Staropolska 32B,
Kraków ul. Kalwaryjska 73
Kraków ul. Mogilska 123
Kraków ul.Opolska 12
Lubin ul.Wileńska 3A
Lublin ul. Chemiczna 7
Lublin Al.Kraśnicka 72
Łódź ul.Inflancka 45
Łódź ul. Kilińskiego 298
Opole ul.Oleska 97
Płock ul. Trasa Ks. Jerzego Popiełuszki 4, lok. 2
Poznań ul. Obornicka 287
Poznań ul. Grunwaldzka 106
Radom ul. Lubelska 9/11
Rybnik ul.Prosta 137/5
Rzeszów ul.Paderewskiego 37
Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 2a
Szczecin ul. Bohaterów Warszawy  13b
Szczecin ul.Struga 15
Tarnów ul. Krakowska 154
Toruń ul.Polna 125
Tychy ul.Katowicka 41
Warszawa ul. Jana Kasprowicza 66
Warszawa ul. Połczyńska 51
Warszawa ul. Jagiellońska 48
Warszawa ul. Szyszkowa 7
Warszawa ul.Rzymowskiego 19/2C
Warszawa ul.Komisji Edukacji Narodowej 52
Warszawa ul. Elektronowa 2 bud.A
Wejherowo ul.Gdańska 13e
Wrocław ul.Kwidzyńska 8
Wrocław ul. Krzycka 8
Wrocław ul.Braniborska 58/68
Wrocław ul.Obornicka 70
Zielona Góra Al.Zjednoczenia 106

2020 © PPG Deco Polska sp z o.o.